Popis esencí

Popis jednotlivých Bachových esencí

Popisy Bachových esencí na této stránce jsou velmi stručné a nemohou obsáhnout vše, co je pro jednotlivou esenci typické. Stejně tak u případů, kdy je použít.

 

 

 

U konkrétní esence není nutné splňovat celý popis.

1. Agrimony/ Řepík lékařský – za usměvavou tváří ukrýváte problémy

Je určen těm, kteří ukrývají své starosti a problémy za bezstarostnou a veselou tváří. Nedokáží si otevřeně připustit svoje problémy. Svou negativní situaci úmyslně zastiňují hraným pozitivním postojem. Bolest, obavy, špatné zdraví odbudou lehkou poznámkou, předstírají, že je všechno v pořádku. Ačkoliv někdy vnitřně trpí, stále se snaží mít úsměv na rtech, takže jsou jejich pocity utajené. Tato přetvářka je však o to víc vyčerpává. Často vyhledávají společnost, alkohol a jiné činnosti, hlavně aby si nemuseli připustit svoje problémy. Esence z Řepíku pomůže připustit si svoje problémy, uvolnit potlačované emoce a tím je začít řešit. Vnáší do nitra klid a vyrovnanost. Pomáhá navrátit se k vlastní přirozenosti a autenticitě.

2. Aspen / Topol osika – máte navysvětlitelné obavy, jste nervózní

Květ z Topolu je určený na léčení strachu a úzkostí. Ne strachu ze známých věcí, ale strachu z neznámého, který může být velmi znepokojující a způsobit paniku bez zjevných příčin. Osikový strach dostává formu obavy, tísnivé předtuchy, neblahého tušení nebo hrůzy. Když se však nemocného zeptáte z čeho má strach, neví a nedokáže vysvětlit proč se vlastně bojí. Esence pomůže podívat se jasně na svůj strach, své obavy a nenechat se jím blokovat. Posiluje důvěru v život.

3. Beech/ Buk lesní – jste kritičtí a netolerantní k ostatním

Ti, kteří potřebují tento květ, jen velmi těžko dokáží pochopit chyby druhých. Dokáží být velmi kritičtí vůči jiným. Často jim chybí tolerance a empatie (vcítění). Mají potřebu řešit chování ostatních. Esence pomůže uvědomit si, že změnit můžeme jen sami sebe (náš přístup) a ne okolí. Pomůže tolerovat a pochopit i druhou stranu. Přijmout druhé s dobrými, ale i špatnými stránkami. Je vhodná pro zkvalitnění vztahů.

4. Centaury / Zeměžluč – máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc

Toto je květ, který dodává sílu těm, kteří jen těžko dokáží trvat na svém. Jsou vždy velmi ochotní
a laskaví, vždy touží pomoct a posloužit. Je proti jejich povaze říkat „NE,“ protože nechtějí nikoho zklamat. Vzhledem k jejich laskavé a štědré povaze je lehké s nimi manipulovat a ovládat je. Často se stávají obětí silnějších a vlivnějších osob, které mohou využívat jejich dobrosrdečnosti. Tito lidé se mohou cítit vyčerpaní od přemíry práce a stávají se nespokojení sami se sebou neboť jsou slabí.
Květ pomáhá těmto jemným lidem zůstat jemnými a stát se pevnými a přísnými, takže získají větší respekt a úctu.

5. Cerato / Rožec – zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci

Tento květ je pro ty, kteří znevažují svůj vlastní úsudek. Když se rozhodují, kladou si otázky a často žádají jiné o radu, aby se ujistili a utvrdili v tom, že je jejich rozhodnutí správné. Běda těmto lidem když se příliš drží myšlenek a nápadů těch, u kterých hledají radu, protože výsledkem může být nesprávná cesta. Potom říkají: „Věděl jsem, že jsem to měl udělat tak a tak“. Nebo se mohou ptát všech svých přátel: “ Co bych měl dělat?“ , „Co bys udělal na mém místě?“, a potom , když si vyslechnou všechny odpovědi, rozhodnou se vše provést přece jen podle svého! Tito lidé ztratí tolik času v různých dilematech, že mohou promarnit hodně příležitostí. Liší se však od těch, kteří potřebují (28chmerek roční nebo 19 modřín), potřebují čerpat z názoru druhých, aby si vyjasnili své vlastní myšlenky a i když mají nedostatek důvěry ve svůj úsudek, když už si jednou vezmou něco do hlavy, mají dost sebedůvěry přijmout výzvu a často jsou úspěšní. Modřínoví lidé často stojí bokem a s pocitem nedostatku sebevědomí udělat jakýkoliv pokus, nechají si ujít příležitost.

6. Cherry Plum / Slíva třešňová – máte obavy ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu zoufalství

Tento květ je na zoufalý strach, znemožňující najít východisko, vedoucí k šílenství a k nutkání ublížit sobě nebo jiným. Proto je květ pro ty, kteří mají sklon k sebevraždě. Je na stav, který nastal v důsledku dlouhotrvající úzkosti nebo deprese, hraničící s nervovým zhroucením nebo pocitem na pokraji šílenství. Květ může pomoci i tehdy, kdy se náhle dostaví kritický emocionální stav spojený s nedostatkem sebekontroly, vyúsťující do náhlých výbuchů nepříčetnosti a někdy neobvyklé zuřivosti, násilí a hysterie.

7. Chestnut Bud / Pupen kaštanu – neumíte se poučit ze zkušeností, opakujete stejnou chybu

Lepkavý rozevírající se pupen kaštanu pomáhá těm, kteří se nedokáží poučit ze svých životních zkušeností. Když se setkají se stejnou situací podruhé nebo potřetí, nevyužijí zkušenost z prvého setkání a někdy znovu a znovu opakují stejné chyby.
Pupen kaštanu pomáhá těmto lidem uvědomit si každou zkušenost a zbavit se těžkostí způsobené opakováním chyb.

8. Chicory / Čekanka obecná – máte majetnické sklony, často manipulujete s lidmi

Čekanka je květ pro „mateřské“ typy. Jsou laskavé a milé, mají sklon zbytečně se znervózňovat a tak inklinují k přílišné starostlivosti. Jsou nejšťastnější při organizování a zařizování věcí v kruhu své rodiny. Tato láska se však může stát přehnanou a časem působit na ty kterým je věnovaná, jako dusivé obětí. Drží se stále svých milovaných, přitom se stávají sobečtí a panovační, cítí se odmítaní, jsou nedůtkliví a staví se do role “ nikdo si neváží toho, co dělám“. Čekanka pomáhá těmto lidem nechat věcem volný průběh, řídit a laskavě pomáhat bez toho, aby za to očekávali lásku a pozornost. Pomáhá i dětem, které se „přilepí“ a vyžadují neustále pozornost, které se stávají majetnickými ve vztahu ke kamarádům nebo hračkám.

9. Clematis / Bílá lesní réva – nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne

Tito lidé často mají uměleckou povahu, jsou tvořiví, rádi se na něco těší, na něco o čem mohou snít. Mají proto nedostatečný zájem o přítomnost, neboť jejich mysl je plná nadějí a snů o budoucnosti. Mohou se stát nepozorní, nedbalí, zasnění a roztržití, jakoby žili ve světě vlastních představ, nedbajíc na to, co se děje kolem nich. Mají sklony k nedostatečné soustředěnosti a konverzace nebo události, které nejsou dostatečně dynamické se stanou pro ně rychle nudné a ztrácí o ně zájem. Dá se říci, že tento typ lidí slyší bez naslouchání, vidí bez pozorování, a zapomíná o čem se mluví nebo co bylo řečeno. Tento květ se hodí vždy, když se mysl dostane do takovéhoto stavu a pomáhá též při mentálním úniku před skutečností. Je tedy účinným při ztrátě vědomí, mdlobách nebo při pocitech slabosti či omámení.

10. Crab Apple / Plané jablko – máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled

Je známé jako „čistící lék“ a je vhodný při pocitu nečistoty, například při nemoci, zašpinění, dotyku se špinavým předmětem nebo styku s infikovaným materiálem. V takových případech vzniká intenzivní pocit nečistoty a narůstá nutkání zbavit organismus „jedu“. Někdy je potřeba tak naléhavá, že ti, kteří potřebují tento květ se musí stále mýt, neboť jsou přesvědčeni, že se nějakým způsobem ušpinili. Mohou přehnaně dbát v domácnosti o pořádek a být úzkostliví i co se týká celkové hygieny, například v restauraci před tím než začnou jíst, si důkladně prohlédnou vidličku a nůž.
Jabloň se hodí i tam, kde vzniká pocit hnusu nebo nelásky vůči sobě samému, když je člověku odporný vlastní obraz v zrcadle a těm, kteří pociťují odpor k jídlu, tělesným funkcím, sexu nebo chorobě.
Další vlastností tohoto květu je, že nabízí pomoc těm, co mají mysl plnou věcí bezvýznamných na úkor těch důležitých. Tento květ nám pomáhá zbavit se čehokoliv co nemáme rádi, ať už v našem vědomí nebo na těle.

11. Elm / Jilm – máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává

Květ jilmu je určený těm, kteří najednou zjistí, že tlak a odpovědnost v práci nebo rodinné povinnosti je začínají pohlcovat a jsou nad jejich síly. Vzniká v nich pocit, že jsou vyčerpaní a už na to nestačí. Obyčejně to jsou schopní lidé a zřejmě mohou zastávat odpovědné místo, ale když břemeno jejich odpovědnosti nebo čehokoliv jiného, začne narůstat, stane se nakonec pro ně příliš obtížné. Jilmový stav může za určitých okolností vést k panice, když se s tím nedokáží vypořádat, a ti, kteří tímto způsobem trpí, mají pocit, že už dál nemohou. Obzvlášť vyčerpávající to může být tehdy, když osoba, které se to týká, zastává důležité místo, když jsou její schopnosti a profesionální přístup rozhodující nebo když je to osoba, na kterou se ostatní spoléhají. Květ pomáhá uklidnit mysl, aby se na problém dokázala podívat z nadhledu, rozmýšlela jasně, racionálně a metodicky, čímž by se jí vrátila ztracená sebedůvěra.

12. Gentian / Hořec podzimní – rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybnostem a skepsi

Tento květ je na sklíčenost a skleslost, která vznikne v důsledku zklamání, například neúspěch při zkouškách nebo v konkurzu, ztráta zaměstnání a jiné události, které v člověku vyvolávají pocit sklíčenosti. Hořec podzimní pomáhá i tehdy, když vědomí zachvátí po počátečním selhání pochybnost o vlastní schopnosti uspět. Tento květ pozvedá ducha a dodává povzbuzení, když je zapotřebí vytrvat nebo to zkusit znova. Pomáhá rozptýlit negativní myšlenky a umožňuje návrat pozitivního postoje, takže člověk namísto utápění se v studni pochybností a melancholie, přistupuje ke každému úkolu, který má před sebou mnohem optimističtěji.

13. Gorse / Hlodaš – přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus

Lidé typu Hlodaše se nacházejí ve stavu naprosté beznaděje a bezvýchodnosti. Jejich život nemá žádný směr, smysl ani cíl. Když tito lidé onemocní, vzdávají se naděje na vyléčení a neočekávají, že se jim zdraví vrátí. Když vyhledají pomoc, stane se tak často na naléhání přátel, neboť osoba hlodaše je tak pesimistická, že on nebo ona nevěří, že léčení pomůže.
Možná říkají: “ No zkusím to, když chceš, ale nemyslím si, že mi to pomůže. Nic mi nepomáhá, tak proč se namáhat?“ Když však tito lidé dají hlodaši šanci, začne se jim vracet naděje a pomůže jim uvědomit si, že ještě neztratili všechny šance a vyhlídky.

14. Heather / Skotský vřes – máte plnou hlavu svých problémů, nechcete být sami, mluvíte pořád jen sami o sobě

Tito lidé mluví jako kolovrátek, jsou neodbytnými. Rádi při rozhovoru dojdou až k vám a povídají vám přímo do tváře. Také se vás rádi dotýkají nebo drží za ruku, aby udrželi vaši pozornost. Velmi rádi mluví o sobě, své rodině a přátelích a když onemocní, nebudou mluvit o ničem jiném, jen o jejich chorobě. Jejich publikum se jen těžko může zapojit do konverzace a když to udělá, jen to těmto lidem poslouží jako podnět k vyprávění dalšího příběhu ze svého života! Neradi zůstávají sami, to jsou hned nešťastní a vyčerpaní, protože žijí z vitality druhých. Odsávají jejich sílu a zanechávají je vyčerpané. Z tohoto důvodu se jim jiní lidé radši vyhýbají a následkem toho zůstávají osamělí.
Skotský vřes se předepisuje i při úplném pohlcení či posedlosti vlastními problémy nebo chorobami, když se mysl nedokáže zabývat něčím jiným. Květ tedy pomáhá chorému odpoutat svou mysl od sebe a přemýšlet o jiných důležitých problémech života pulzujícího kolem.

15. Holly / Cesmína ostrolistá – máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti

Tento květ je na různé formy rozčilování, žárlivost, závist, nenávist, pomstu a podezřívavost. Tyto emoce jsou silné a pálivé a dokáží podnítit výbuch zlosti. Podobné pocity, které vytvářejí ještě hlubší zavilejší zášť jsou popsané u květu 38 vrby. Cesmína je vhodná na mnohem výbušnější emoce. Podle toho, o jakou osobnost se jedná, se tyto pocity mohou nebo nemusí projevovat navenek. Někteří lidé si ponechávají takové pocity pro sebe, jiní vzplanou výbuchem zlosti. Když nedokáží své emoce ovládat a obávají se, že se dopustí násilí, je třeba jim přidat ještě květ (6 slívy třešňové). Mezi cesmínové emoce může též patřit hněv, který však může pramenit z různých stavů mysli jako je znechucenost (31 sporýš lékařský), agresivita (32 vinná réva), netolerance (3 buk), netrpělivost (18 netýkavka), proto je nutné uvážit jeho příčiny a důvody abychom mohli určit, zda je cesmína ten nejvhodnější květ.

16. Honeysuckle / Zimolez kozí list – žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie

Ti, co patří k tomuto typu lidí, ztrácejí více času života tím, že se příliš zaobírají vzpomínkami, ať už veselými nebo smutnými. Lpí na minulosti, vzpomínkách na své dětství, touží po domově, litují svých chyb a promarněných příležitostí a tráví svůj čas sentimentálními vzpomínkami na „staré dobré časy“. Chtěli by, aby věci byly jako předtím. Takový stav může vyústit do ztráty zájmu o každodenní dění. Vzpomeňte si na mentální únik před realitou u lidí (9 bílé lesní révy), kteří snívají o budoucnosti – lidé zimolezu unikají do minulosti.
Květ může pomoci těm co utrpěli bolestnou ztrátu, když je mysl plná vzpomínek na blízkou osobu, kterou ztratili. Zimolez pomáhá těmto lidem zaměřit se na štěstí a příjemné vzpomínky a neztratit smysl pro přítomnost. Nakonec život jde dál!
Zimolez pomáhá soustředit se na minulost z nadhledu, což umožňuje uplatnit užitečné zkušenosti, vyvolat kdykoli některou příjemnou nebo láskyplnou vzpomínku bez toho aby dominovala našim myšlenkám.

17. Hornbeam / Habr – máte kolísavé nálady, pociťujete mentální únavu

Tento květ poskytuje emocionální sílu těm, kteří se nedokáží postavit vůči tomu, co je čeká nebo se nedokáží nadchnout pro úlohu nebo povinnost, kterou musí splnit. Nezpůsobuje to vyčerpanost, ani únava z přepracování – ta si žádá květ (23-olivu), ale spíš duševní únava při pomyšlení na to, co je ještě třeba udělat. Způsobuje otálení a letargii, takže práce, která kdysi přinášela radost se stává nepříjemnou povinností. Připomíná však známé „pocity v pondělí ráno“, jak se ale pustíte do práce a děláte svou obvyklou činnost, pocity zmizí.

18. Impatiens / Netýkavka – jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce

Jak naznačuje i její jméno – netýkavka, je vhodná při netrpělivosti a podrážděnosti. Lidé s touto povahou mají sklony rychle myslet i konat. Všechno dělají unáhleně, nedokáží čekat. Takoví lidé se chovají dost příkře k lidem pomalým. Dokonce někdy za ně dokončí i větu nebo se pokouší dokončit jejich práci. Lidé netýkavky bývají nepokojní, nedočkaví a podráždění. Rychle se pohybují, rychle mluví, prozradí je i řeč těla – roztržitě si s něčím pohrávají, často se dívají na hodinky. Tento květ pomáhá těmto lidem znovu získat duševní rovnováhu, aby se životem tak nehnali, aby si dokázali najít čas a normálním tempem vychutnali radost života.
Tento květ je vhodný vždy, když původcem podrážděnosti a nepokoje je netrpělivost.

19. Larch / Modřín – máte nedostatek sebedůvěry a pocity méněcennosti

Červené květy na ohnutých větvích modřínů mají pomoci těm, kterým chybí sebedůvěra. Modřín je pro lidi, kteří si nevěří, i když mají schopnosti a předpoklady, stojí v pozadí a nechají druhé, aby zaujali jejich místo. Následkem toho si nechají ujít mnohé životní příležitosti, neboť nemají dost sebedůvěry. Když se jim naskytne nějaká příležitost, obyčejně řeknou „to bych asi nezvládl“, jsou plní pochybností o vlastních schopnostech a strachu ze selhání. Kontrastuje to s povahou lidí typu (5 rožec), kteří věří ve své schopnosti splnit určitou úlohu, ale tak pochybují o svém úsudku, že ji odkládají a často se do ní ani nepustí.
Dr. Bach říkal: „vrhněme se do života. Jsme tu na to, abychom získali zkušenosti a poznatky a jen málo se naučíme, když se nepostavíme rovně vůči realitě a nebudeme se snažit ze všech sil.“ Květ z modřínu pomáhá těm, kteří nemají dost sebedůvěry, aby byli trochu smělejší a též se mohli vrhnout do života.

20. Mimulus / Kejklířka – máte časté obavy ze známých věcí

Je to květ, který léčí strach ze známých věcí – strach z nemoci, bídy, samoty, cestování, smrti nebo zranění – strach z každodenního života. Květ pomáhá při obavách lidem jakékoli povahy. Jedna stránka kejklířky však odpovídá určitému typu osobnosti. Lidé s touto povahou jsou plaší, nervózní, uzavření a často se obávají jiných. Necítí se dobře mezi lidmi, které nepoznají a často se v jejich přítomnosti červenají nebo zakoktávají. Nemají rádi společenská setkání neboť neradi vzbuzují pozornost a mají pocit, že je nevázanost druhých odstrašuje. Květ kejklířky pomáhá plachým a ostýchavým lidem, aby sebrali odvahu a čelili strachu.

21. Mustard / Divoká hořčice – bez zjevných důvodů propadáte melancholii

Hořčice je květ na ten druh deprese, která člověka obklopí jako tmavý oblak a zakryje slunce a radost ze života. Nálada se změní na melancholické trápení a srdce je těžké jako olovo. Tito lidé jsou velmi nešťastní, ale když se jich zeptáte, proč se tak cítí, sami neznají důvod.
Často říkají, že mají všechno, co si přejí, milující rodinu, pohodlný domov, dovolené, žádné finanční problémy a přece se cítí tak mizerně a sami nevědí proč. Hořčicová deprese nemá nikdy příčinu. Nálada klesne bez zjevné příčiny a zůstane taková celé dny, týdny ba i měsíce, až do doby, než se najednou zvedne přesně tak, jak klesla, až na to, že se tento stav vrací znovu a znovu v kolísavém cyklu.
Květ hořčice pomáhá rozptýlit tmavý oblak, který zastínil život těchto lidí a tím umožní, aby slunce znovu rozjasnilo jejich mysl.

22. Oak / Dub – silný pocit odpovědnosti vás nutí zdolávat překážky i přes vlastní vyčerpání

Lidé tohoto typu mají v sobě málo negativního – jsou to bojovníci, nevzdávají se naděje a nepodléhají nepřízni osudu. Jsou pevní a spolehliví, přesně jako dub sám a ostatní si k nim chodí pro radu a útěchu. Když onemocní nebo se stanou jinak nezpůsobilí, budou bojovat bez ohledu na to, že jejich tělo volá po odpočinku. Takové omezení považují za překážku. Prostě si vyhrnou rukávy a dají se do toho! Ale někdy to tito lidé přeženou, protože příliš ignorovali varovné signály únavy a bolesti, nakonec zjistí, že už nemají sílu. Cítí se proto nešťastní a nahněvaní na sebe a právě tehdy jim květ dubu pomáhá znovu získat sílu.

23. Olive / Oliva – trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním

Tento květ je na vyčerpanost; nemocní jsou bez energie, vyždímaní, cítí se velmi unavení a nemohou dál. Olivová únava se liší od (17 habrové), protože olivoví lidé jsou unavení z přepracování a přílišné námahy. (17 habroví lidé se nedokáží ani donutit pracovat).
Jakmile se jejich síly tímto způsobem vyčerpají, jejich život se pro ně stává těžkým a nakonec se z něho vůbec nedokáží těšit. Když se do takového stavu dostanou, oliva jim pomáhá obnovit a doplnit ztracenou energii. Květ pomáhá i těm, kteří se připravují na zkoušky, a těm, kteří vykonávají složitou a namáhavou duševní práci. Také pomůže lidem, kteří jsou fyzicky vyčerpaní. Doporučuje se ho užívat v rekonvalescenci, když je pacient slabý a unavený.

24. Pine / Borovice – máte neustále výčitky svědomí a pocity viny

Květ borovice je vhodný na pocity viny. Mohou být z minulosti a postižený je v sobě nosí dlouhé roky nebo je může způsobit nedávná událost. Tento květ často potřebují ti, kteří se cítí vinni i za chyby druhých a vždy se omlouvají. Jsou plni výčitek svědomí a vyčítají si i tehdy, když nic zlého neudělali.

25. Red Chestnut / Červený kaštan – trpíte přehnanými obavami a starostí o druhé

Tento květ pomáhá těm, kteří se obávají, že se jejich milovaným něco stane. Je přirozené, že se obáváme, když jsou děti poprvé samy doma nebo když náš partner musí daleko odcestovat, ale pro lidi tohoto květu tento strach přesahuje rozumnou míru a začínají se zoufale obávat, že se jim přihodí neštěstí, že dostanou zápal plic, když se pořádně neoblečou, že jejich partner bude mít nehodu a nemohou se uklidnit, dokud se jejich milovaná osoba nevrátí domů.
Tito lidé se nebojí o sebe, jejich obavy se týkají zdraví a bezpečnosti své rodiny. Protože se velmi bojí a dělají si starosti, mají sklon trápit se a rozčilovat stejně jako typ (8 čekanky), ale jejich láska se nestává sobeckou a vlastnickou. (8 čekankoví lidé často zahrnou své milované takovou láskou a starostlivostí, že jim je to na obtíž). Tyto obavy se mohou přenést na děti a tím je obrat o přirozené sebevědomí. Květ červeného kaštanu pomáhá těmto lidem, aby se zbavili strachu a aby lásku a starostlivost o rodinu pojímali racionálně a podle skutečné situace.

26. Rock Rose / Devaterník penízkový – propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci

Tento květ je na panický strach, hrůzu, paniku. Nemusí být vždy založený na rozumném důvodu, ale přesto je velmi reálný. Ti, kteří trpí takovými stavy mysli jsou skutečně vyděšení a tehdy se mohou třást nebo potit strachy. Tento strašný strach může být výsledkem děsivé nehody, způsobující hrůzu z cestování, vážné operace, hospitalizace a pod. Devaterník je vhodný ve všech takových případech a pomáhá jak dětem, tak i dospělým, které trápí děsivé sny.
Nezaměňujte ho s (20 kejklířkou), květem na všechny známé stavy strachu. Když strach vyvolává hrůzu nebo úplnou paniku, je vždy lepší a vhodnější květ devaterníku.
Je-li pacient v bezvědomí, mohou se mu esencí zvlhčit rty.

27. Rock Water / Voda z léčivých pramenů – kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní

Lidé s touto povahou jsou k sobě přísní a žijí podle tvrdého režimu a pevných norem. Mohou být velmi nábožensky založeni nebo řídí svůj život podle jiných vysokých ideálů a ve snaze o jejich dosažení jdou přesně vytyčenou cestou. Ve všem, co dělají, dbají hlavně na dokonalost. Nemají rádi lajdáckost a lenost. Nedostatky druhých však nekritizují otevřeně, ale hrají si na mučedníky, ukazují svůj nesouhlas tím, že slouží jiným jako následováníhodný příklad. Jsou přepjatí a obyčejně pyšní na svůj strohý styl. Nikdy by tento květ nepotřebovali, kdyby, jak se to často stává, se jejich vysoké normy nestaly kruté a neoblomné, že se jimi zbavují i té nejmenší radosti ze života. Může to vést k velkému napětí, výčitkám a neštěstí. Voda z léčivých pramenů pomáhá těmto lidem, aby se stali shovívavými a méně přísnými.

28. Scleranthus / Chmerek roční – trpíte nerozhodností a vnitřní nevyrovnaností

Tato malá rostlinka pomáhá těm, kteří mají citové problémy způsobené svou nerozhodností. Tito lidé se nedokáží rozhodnout mezi dvěma věcmi, ať už v každodenním životě nebo když se jedná o důležité rozhodnutí. Toto dilema vzniká, kdykoliv si mají z něčeho vybrat. Když nakupují a uvidí dvě pěkné košile, dovedou strávit hodně času prohlížením jedné i druhé, snaží se rozhodnout, která se jim víc líbí. A když si nakonec vyberou, stále mají pochybnosti, zda si vybrali dobře. Mohou váhat u pokladny, vrátit se od ní, položit košili zpět do regálu a za pár minut si ji znovu vzít ne. Tento „ping-pongový“ stav způsobuje duševní trauma. Obyčejně se však se svými těžkostmi nesvěřují jiným lidem, jak to dělá typ (5 rožec). Bojují se svou nejistotou, což pro ně může být velmi únavné a vyvolá to duševní podrážděnost. Pomocí tohoto květu mohou zaměřit své myšlenky tak, aby jasněji viděli své možnosti a naučili se poznávat své vědomí.
Květ je vhodný i při proměnlivých náladách. Hodí se vždy, když dochází k prudkým změnám nálady – opakují se stavy radosti a pláče, laskavosti a hněvu. Chmerek roční je vhodný i pro nevyváženou povahu, když mysl neví, kudy se ubírat. Pomáhá při nevolnosti z cestování.

29. Star of Bethlehem / Snědek okoličnatý – zažili jste duševní či tělesný šok

Tento květ je vhodný při stavech šoku, traumat a posttraumatických situacích. Léčí šok na všech úrovních – fyzické i duševní, ten, který jsme zažili v minulosti i ten aktuální. Při bolestné ztrátě blízkého pomáhá překonat žal a zmírní bolest a smutek. Někdy je těžké vyjádřit utrpení, které prožíváme při ztrátě drahého blízkého, chce se nám plakat, ale slzy nepřicházejí. Snědek pomáhá překonat tento stav a osvobodit mysl od smutku.
Duševní otřes může přetrvávat a projevit se rozličnými způsoby, někdy i mnoho let po této události. I když hledáme lék na jiné těžkosti, došlo k nějakému otřesnému zážitku, který může být příčinou problémů, je vhodné současně použít snědek. Když můžeme šok léčit okamžitě, negativní účinek traumatického stavu se zmírňuje. Proto je snědek jedním z pěti květů, které dr. Bach zahrnul do krizové esence.

30. Sweet chestnut / Jedlý kaštan – propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete

Tento květ je na mučivou duševní úzkost, pocit úplného zoufalství, když není světlo na konci tunelu. Těm, co mají takové stavy, se zdá, že jim v životě nic nezůstává. Cítí se tak nešťastní, že si někdy přejí umřít, i když o sebevraždě vážně neuvažují, neboť nevěří, že by je smrt mohla vyléčit z jejich bolesti. Nenacházejí východisko ze své vnitřní temnoty a život jim nepřináší žádné potěšení. Kaštan jedlý pomáhá rozhrnout závěs beznaděje a navrátí víru. Horizont se začíná rozjasňovat, do jejich života se vrací naděje a jejich trápení končí.

31. Vervain / Sporýš lékařský – jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit

Lidé tohoto typu jsou velmi principiální a řídí se vysokými mravními zásadami. Když jsou konfrontováni se situací, která je v rozporu s jejich ideály, cítí povinnost vyjadřovat svůj názor. Přitom se snaží přesvědčit a získat své posluchače. Stejně jako lidé typu (27 voda z léčivých pramenů) patří k perfekcionistům, ale víc se zajímají o podporu a růst jiných. Lidé typu sporýš se vážně zajímají o takové oblasti života jako je životní prostředí, politika, náboženství., hlad ve světě, život a chudoba. Jejich zájem často vyústí do aktivit v rámci nátlakových skupin – píší poslancům, účastní se demonstrací a podobně. To je zároveň uvolňuje. Když nemohou najít způsob, jak uplatnit svou životní sílu a úpornost, jsou znechuceni a nespokojeni. Sporýšoví lidé mají sklon k neustálé aktivitě, k stálému pohybu, obvykle pracují současně ve více zaměstnáních a jejich mysl je už dopředu zaměstnána tím, co mají v nejbližší době udělat. Mají rádi náročné úlohy a umí se celí zanítit, ale vzhledem ke své povaze se natolik vloží do svých záměrů, že nejsou schopni odpočívat a pociťují neustálé napětí. Květ sporýše jim pomůže polevit, takže dokáží odpočívat a regenerovat své síly.

32. Vine / Vinná réva – máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními

Vinná réva je květem pro lidi sebevědomé, vlivné, pro vůdce a diktátory. Dokonale poznají své záměry a bez rozpaků rozhodují a berou zodpovědnost za sebe i druhé. Tito lidé jsou ctižádostiví a odhodlaní, umí se s jistotou vypořádat se životními problémy. V pracovním týmu se ujímají vedení, řídí a usměrňují s naprostou přesvědčivostí. Mají ustálené názory a o věcech nehodlají s nikým diskutovat. Přednese svůj názor a hotovo. Někdy se tak může projevit jako velice tvrdý a náročný člověk a tak emocionálně ochromit své podřízené, kteří nemají dostatek síly a povahu na to, aby mu čelili. Častou obětí je jemná a vždy úslužná (4 zeměžluč).
Děti povahy vinná réva jsou náročné, agresivní, stávají se vůdci dětských skupin a bývají postrachem slabších a jemnějších povah. Květ vinné révy neodnímá sebejistotu a vůdcovství, jsou to vlastnosti pozitivní, ale pokud převládnou negativní stránky povahy, pomáhá těmto lidem zbavit se krutosti a drsnosti a projevit více porozumění k postoji druhých.

33. Walnut / Vlašský ořech – jste přecitlivělí na vlivy a myšlenky ostatních

Ořech je květ pro změnu a ochranu. Pomáhá těm, kteří mají problém zabydlet se v novém prostředí, v novém zaměstnání nebo v nových podmínkách. Pomáhá překonat sepětí s minulostí, aby život získal opět jiskru, osvobodit se od starých vazeb a vzpomínek. Hodí se při každé životní změně, od uzavření manželství, rozvodu nebo změny bydliště, až po takové období, jako jsou první zuby, puberta, klimakterium, může pomoci před porodem a při změnách menstruačního cyklu.
Květ nám též pomáhá držet se zvolené životní dráhy. Chrání nás před názory a vlivy druhých, kteří nás mohou ovlivnit a zesměšňovat naše myšlenky, což může narušit náš postoj. Lidé, co potřebují tento květ, jsou často velice citliví a lehce se dají znepokojit takovými vlivy. Květ nás provede přes všechno tak, abychom neztratili cestu a směřovali ke svému cíli.

34. Water Violet / Žebratka bahenní – dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní

Lidé typu žebratky jsou uzavření a působí dojmem nedostupnosti. Je pro ně prvořadý pokoj a z toho důvodu mají sklon k zdrženlivosti. Pohybují se rozvážně, nejsou těžkopádní a náladoví, ale jsou vyrovnaní a sebejistí. Nejsou příliš společenští a vyhledávají spíš společnost několika dobrých přátel než velká společenská setkání. Jsou připraveni poradit, když jsou o to požádáni, ale nepokouší se ovlivňovat nebo vměšovat do věcí jiných. Jejich největším problémem je neschopnost navázat kontakt se svým okolím. Proto trpí a tiše snášejí svůj smutek, schovávají se za tenký závoj a drží si od okolí odstup. Tento závoj se může stát těžko překonatelnou barierou. Lidé před ními mají respekt, považují ho za zdrženlivého a nepřístupného, pohrdavého, což v něm vyvolá ještě větší osamělost.
Květ žebratky mu pomáhá překonat tuto barieru, vycházet s lidmi přátelsky a přitom si nadále udržovat svou pokojnou hrdost a vyrovnanost bez toho, aby působili nadutě a povýšeně.

35. White Chestnut / Bílý kaštan – v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit

Tento květ se hodí vždy, když mysl znepokojují obavy a opakují se nežádoucí myšlenky. Dr. Bach ho nazval „květ gramofonové desky“, protože úporné myšlenky, vnitřní polemika a konverzace se sebou samým se neustále opakuje jako dlouhohrající deska, je těžké ji zastavit, vyčerpává a znemožňuje koncentraci. Bílý kaštan pomáhá zbavit se tohoto duševního kolotoče a vrací mysli pokoj.

36. Wild Oat / Sveřep větevnatý – cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání

Tento květ je pro ty, kteří dospěli k životní křižovatce a nevědí, kterou cestou se dát. Chtějí dělat něco užitečného, co je uspokojí, ale nejsou si jistí, kterým směrem namířit sou energii. Zkusili více zaměstnání a způsobů života, ale stále nejsou spokojeni. Jsou to “ ztracené duše“, které cítí, že dosud nenašly ve svém životě pevné místo a jsou naplněny nespokojeností. Tento květ jim pomůže jasněji nahlídnout na cestu před sebou a uplatnit své skutečné dispozice a talent.
Sveřep větevnatý se liší od (28 chmerka ročního), protože ten má neustálé těžkosti udělat rozhodnutí a stále se zabývá nejjednoduššími věcmi. Sveřep je však plný nejistoty tehdy, když se dostane na životní křižovatku, jinak je rozhodný, odhodlaný a jeho myšlenky jsou jasné.

37. Wild Rose / Planá růže – jste apatičtí, pociťujete rezignaci, vnitřně jste kapitulovali

Na rozdíl od (36 sveřepu) nemá růže zájem nebo ctižádost cokoliv v životě změnit, a tak přežívá bez úsilí a motivace. Má sklon k lhostejnosti a odevzdanosti vůči všemu co se jim přihodí. Když je potká neštěstí, prohlásí: „Co se dá dělat? Život je takový.“ Lidé plané růže jsou spokojeni s tím, co mají, nemají rádi změnu a tak propásnou hodně příležitostí, neboť to od nich vyžaduje příliš úsilí. Jsou pasivní a v životních zápasech lehko kapitulují. Když onemocní, odevzdají se nemoci, pokorně se smíří s následky. Planá růže je citově plochá, necítí se ani šťastná ani smutná, ani vzrušená ani skleslá. Chybí jí životní energie a jiskra. Květ růže pomáhá těmto lidem oživit chuť do života, životní elán a šťastně a s uspokojením se plavit po proudu života.

38. Willow / Žlutá vrba – cítíte sebelítost, zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za „oběť osudu“

Tento květ je pro ty, co se tak zaobírají sami sebou, svými myšlenkami, že zůstávají ponořeni ve svém neštěstí. Zazlívají životu, že se k nim zachoval tak zle a zkoumají, čím si to zasloužili. Utápí se v sebelítosti, stěžují si, naříkají a trucují, a když se jim nedaří, nedokáží se podívat na věci ze světlejší stránky, nedokáží odpustit a zapomenout. Když je potká neštěstí uzavřou se do sebe a hryzají je pocity křivdy. Vytváří si postoj: “ Ach já ubohý, nikdo se o mě nestará!“ Cítí velkou hořkost a obviňují druhé za své neštěstí. Litují se a velmi těžko dokáží být šťastní a spokojení, protože “ není k tomu důvod,“ vidí věci jen ze záporného úhlu. Zapomínají, že každá situace má i pozitivní stránky a svůj hlubší smysl. Květ vrby pomáhá těmto lidem povznést se.

39. Rescue remedy / Krizová esence

Z celého systému Bachových esencí je tato jediná kombinací pěti květů. Pomáhá ve vypjatých situacích, kdy pod tíhou událostí ztratíme kontakt se sebou samými. Může jít o úrazy, nehody, různé druhy šoku, ztrátu vědomí, akutní bolesti, nečekané špatné zprávy atd. Rescue Remedy nenahradí lékařskou odbornou pomoc, ale může zabránit různým komplikacím ještě před příchodem lékaře. Je dobré mít kapky u sebe, v autě, kabelce, v domácí lékárničce. Při úrazech nebo náhlých událostech pomáhají kapky i těm, kteří pouze „přihlížejí“ nebo kteří ošetřují.
Bach Rescue Remedy Vám pomáhají v následujících situacích:
– když je člověk duševně zmatený: rodinná hádka, nepříjemná zpráva …
– když člověka čeká nepříjemná událost: návštěva zubaře, rozvod, zkoušky, operace, pohřeb, svatba, pohovor, veřejné vystopení apod.


Krizová esence se skládá z pěti následujících esencí: Slívy třešňové (Cherry Plum), Netýkavky žlázonosné (Impatiens), Bílé lesní révy (Clematis), Devaterníku penízkovitého (Rock Rose) a Snědku okoličnatého (Star of Bethlehem).
Dávkování je individuální, podle situace, ve které se právě ocitáte. Je dostupná v podobě spreje (dvě vstříknutí) nebo kapek. V akutních případech se užívají čtyři kapky, které se nakapají do sklenice s vodou a pijí se po douškách. Šokový stav se začne pomalu uvolňovat. Potom lze postupně totéž zopakovat po 15, 30 nebo 60 minutách. Když nemáte po ruce vodu, lze kapky užít i nezředěné. Při bezvědomí se nakapají kapky na rty, dásně, spánky za ucho nebo zápěstí. Mohou se užívat i formou zábalu, obvazu, obkladu při menších zraněních, spáleninách a podobně.
Tuto esenci se nedoporučuje užívat trvale pro dlouhodobý stres. Ten vyžaduje hlubší a delší péči.